Шесто одделение???? Софија Иваноска втора награда????Ана Топчиоска втора награда???? Милана Христоска трета награда???? Илина Данилова трета награда????Антонија Хаџи Ристеска пофалница ????‍????Ментор:Соња Пирганоски???? Атанасиј Веселиноски втора награда???? Стефан Петровски втора награда???? Марија Цветкоска трета награда???? Јован Велески трета награда????Марија Велкоска учество????‍????Ментор:Љупчо ПреспаноскиПетто одделение????Нина Андоновска прва награда????Давид Долгоски прва награда???? Софија Личкова прва награда????Јана Ачкоска втора награда????Матеа Кузевска втора награда????Ивана Лашкоска втора награда????Михаил Секулоски втора наградa???? Теодор Велјаноски трета награда???? Ема Филипоска трета награда???? Бисера Милошевска трета награда????‍????Ментор:Соња ПирганоскиЧетврто одделение???? Владимир Костоски втора награда???? Софија Гајтаноска трета награда???? Дарија Спиркоска трета награда????‍????Ментор:Анета Станкоска???? Марија Петкоска трета награда???? Вања Димковска трета награда???? Теона Јашмакоска трета награда????‍????Ментор:Горан Аврамоски???? Софија Петковска трета награда????Михаил Ристески трета награда????‍????Ментор:Ванчо Спиркоски????Максимилијан Петровски прва награда????Софија Ангелеска пофалница????‍????Ментор:Оливера Костадиновска????Матеј Рошкоски пофалница????Лука Станкоски пофалница????‍????Ментор:Живка Каралиоска