На ден 23.11.2020 – понеделик, на класен час се одржа избор за ученички правобранител. Гласањето се одвиваше анонимно и демократски, право на глас имаа учениците од 7, и 8 и 9 одделение. Ученикот со најмногу гласови е избран за ученички правобранител, а останатите двајца ученици со најмногу добиени гласови се заменици на правобранителот. Добиените резултати се следни:

  1. Ученички правобранител: Михаил Здравески – 7 одд.
  2. Заменик правобранител – Софија Настоска – 8 одд.
  3. Заменик правобранител – Анастасија Ангелеска – 8 одд.