По повод 11ти Октомври и Интегрираниот наставен ден насловен како ,,Вечна слава на хероите”, учениците од 7мо одделение при ООУ ,,Кочо Рацин” – Прилеп под менторство на наставничката Христина Макалоски и учениците од 9то одделение од ООУ ,,Блаже Конески” под менторство на наставничката Виолета Маркоска, изработија знаме и пресметаа плоштина и периметар на деловите од него.