Дали знаете дека за да кажете 6,4 милијарди децимали на бројот Pi потребни ви се 133 години без пауза.Вредноста на Pi до 40 децимали би била повеќе од доволна да се пресмета обиколката на еден круг голем колку Млечниот Пат со грешка помала од големината на еден протон.Учениците од 7 мо одд. на свечен начин го прославија денот на бројот Pi , дедека пак учениците од 9 то одд. откриваа зборови (делови од круг) , пресметиваа периметар, ги бараа круговите во кабинетот по математика и го изработуваа бројот до 79 та децимала.