ООУ „Кочо Рацин“ – Прилеп во посета и соработка со ПУ „Никола Карев“ с. Норово“, општина Крушево – меѓуетничка интеграција
МИО ЕКО пролетна песна!