На Регионалниот натпревар на млади техничари и природници организиран од Народна Техника нашите ученици ги постигнаа следните резултати:Глигор Иваноски во областа Конструкторство прво место; Дамјан Николоски во областа Ракетно моделарство прво место;Давид Николоски во област Електроника прво место;Андреа Микулек во областа Иновации прво место и Благојче Настовски во областа Сообраќајно моделарство прво место.Сите ученици натпреварувањето го продолжуваат на Државниот натпревар.Одговорен наставник ментор Сокле Митрески