ООУ„Кочо Рацин“Прилеп  спроведе  анкета за заинтересираноста на учениците  од IV одделение за избор на два предмети од понудената листа на слободни изборни предмети (согласно упатствата на Водичот на БРО и новата Концепција на основното образование). Анкетата беше се спроведена кај сите ученици  од четврто одделение.

Листа

на слободни изборни предмети за четврто одделение за учебната 2021/2022г

1.Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителни наставни предмети:

 • Народно музичко творештво
 • Имам права
 • Сликање/цртање/моделирање

2.Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

 • Заштита на животната средина
 • Изработка на ракотворби
 • Изработка на оригами

3. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците:

 • Образованите на животни вештини
 • Финансиска писменост
 • Игри за разрешување на конфликти

4. Изборни предмети од спортско рекреативен карактер:

 • Фудбал
 • Кошарка
 • Одбојка

Резултати од спроведената анкета

Избрани слободни изборни предмети:

за прво полугодие ИМАМ ПРАВО

 – за второ полугодие РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ