По повод на – ,, Деновите на демократијата’’ се одржа конститутивна седница на училишниот парламент на ден 18.11.2020 . По пат на демократско и анонимно гласање избрани се: претседател на училишниот парламент, заменик претседател и секретар на училишниот парламент.

Честитки до избраните ученици и им посакуваме успешна работа за време на нивниот мандат од една година.